gemeente Winterswijk - reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen - Europalaan

DeWinterswijkgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Winterswijk - reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen - Europalaan.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknr: 2201515 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk;   Bevoegdheidsgrondslag Gelet op artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op alle wegen, behalve op wegen onder beheer van het Rijk, van een provincie of van een waterschap.   Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WvW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Op grond van Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.   Met inachtneming van artikel 2- lid 1- sub a t/m d- van de WVW1994 en artikel 21 Besluit administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) worden op de bovengenoemde weg maatregelen genomen met als doel: a) Het verzekeren van de veiligheid op de weg; b) Het beschermen van de weggebruikers en de passagiers; c) Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; d) Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van: • de Algemene wet bestuursrecht; • de Wegenverkeerswet 1994; • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; • het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990; • het bordenboek (VNVF); • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.   Krachtens het mandaat besluit gemeente Winterswijk 2020, genomen op 20 oktober 2020, zaaknummer 214483, is ondertekende bevoegd het besluit te nemen.   Motivering Het bezit en gebruik van elektrische voertuigen groeit snel en er is daardoor een toenemende behoefte aan laadinfrastructuur. Gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein zijn aangewezen op een laadmogelijkheid in de openbare ruimte. De gemeente wil het laden in de openbare ruimte graag facilitairen. Hiermee wordt er gestreefd naar een dekkend laadnetwerk voor elektrische voertuigen. De oplaadpunten in de openbare ruimte komen tot stand in samenwerking met gemeenten, Provincie Gelderland en de concessiehouder openbaarladen Vattenfall. Uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; is het gewenst om tot dit verkeerbesluit te komen.   Maatregel Elektrische voertuigen dringen het gebruik van fossiele brandstoffen terug wat een positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit en het klimaat. Voor de gemeente is dit reden om op de bovenstaande locatie twee parkeervakken voor openbaar elektrisch opladen in te stellen. Hiermee wil de gemeente maatschappelijk een voorbeeld stellen. Om ervoor te zorgen dat het parkeervak bij de oplaadpunten daadwerkelijk gebruikt kunnen worden voor het opladen van elektrische auto’s, is het noodzakelijk om op deze parkeervakken elektrische voertuigen toe te staan. Per oplaadpaal worden er twee parkeervakken aangewezen voor het opladen van een elektrisch voertuig door hierbij het verkeersbord E8c en het onderbord OB504 te plaatsen. Per openbare oplaad locatie kunnen twee elektrische voertuigen opgeladen worden. De locatie van de laadpaal en gereserveerde parkeerplekken is de Europalaan ter hoogte van huisnummer 11 te Winterswijk.   Overwegende dat • De genoemde weg zich bevindt binnen de bebouwde kom met snelheidsregime van 30 km/u; • de wenselijkheid dat de parkeerplaatsen daadwerkelijk kan worden gebruikt voor het opladen van een elektrische voertuigen; • de handhaafbaarheid op het misbruiken van deze speciaal voor het opladen van elektrische voertuigen aangewezen parkeerplaatsen; • er gekozen is voor een parkeerplaats die al als zodanig bestemd is voor parkeren; • de gemeente een maatschappelijk voorbeeld wil stellen.   Overig Gelet op artikel 23 van het BABW en het feit dat het weggedeelte waarop dit besluit betrekking heeft, onder beheer van de gemeente Winterswijk valt;   Gelet op artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie.   Gelet op artikel 26 van het BAWB wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in het elektronische Gemeenteblad en is voor een ieder in te zien op de website www.overheid.nl.   Besluit Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten:   • Het aanwijzen van parkeerplaatsen waar alleen geparkeerd mag worden ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig van bewoners en bezoekers in de omgeving van de Europalaan ter hoogte van het huisnummer 11 te Winterswijk. Dit doormiddel van het plaatsen van het verkeersbord E8c conform bijlage 1, behorende bij het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en onderbord OB504. • De verkeersmaatregel vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage: Situatieschets Openbare Laadpaal Europalaan d.d. 2-8-2023   Besluitnr. 2201515 Aldus besloten te Winterswijk, 9-8-2023   Namens het college van burgemeester en wethouders,   Namens dezen,   B.G. Stockmann Beleidsmedewerker Verkeer Team Openbare Ruimte Bezwaar Eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan binnen zes weken na de dag van publicatie van het besluit in het gemeenteblad bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.   Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden (argumenten) van het bezwaar.   Wij verzoeken u bij het bezwaarschrift een kopie van dit besluit te voegen.   Eventueel verzoek om voorlopige voorziening Met de indiening van het bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet opgeschort. Wel kunt u, indien u een bezwaarschrift hebt ingediend, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, verzoeken het besluit te schorsen via het treffen van een voorlopige voorziening. De Voorzieningenrechter kan het verzoek inwilligen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de indiening van het verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover ontvangt u van de rechtbank na de indiening van uw verzoekschrift. Wij wijzen erop dat ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen en daarbij een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter kunnen doen. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.   Mediation Indien u bezwaar maakt tegen het genomen besluit kan mediation misschien een manier zijn om dat af te handelen. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij partijen onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, proberen samen tot een oplossing van het geschil te komen. Denkt u dat mediation in uw geval een oplossing kan zijn, geef dat aan in uw bezwaarschrift. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWinterswijkgids.nl op 10-08-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Winterswijk, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWinterswijkgids.nl
Redactie deWinterswijkgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Winterswijk
  2. 0245a520fd9e3b3d7ed6395db7dfdd33

Gerelateerde berichten